Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin

Regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik

Tekst ujednolicony

Rada Miasta Rybnika uchwala:

§1

 1. Przyjąć regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik, zwany w dalszej części „regulaminem".
 2. Regulamin obowiązuje w sieci komunikacyjnej organizowanej przez Miasto Rybnik.

§2

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. operator – podmiot wykonujący regularny przewóz osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej
  2. pojazd – środek transportu, którym dokonywany jest przewóz osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej
  3. „e - Karta" - bezprzewodowa, elektroniczna karta miejska będąca nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w sieci komunikacji organizowanej przez Miasto Rybnika „e - Karta" występuje w dwóch rodzajach:
   1. jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych, elektronicznych biletów okresowych i informacji o ewentualnych ulgach, bądź przejazdach bezpłatnych,
   2. jako karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznych biletów jednorazowych
  4. KMR - Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, będąca spółką komunalną Miasta Rybnika, której Miasto Rybnik powierzyło wykonywanie zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z uchwałą Nr 846/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o. o. zadania własnego Miasta Rybnika z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
  5. urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodu połączenia z siecią
  6. bilet elektroniczny – bilet zapisany na „e – Karcie”
  7. bilet elektroniczny jednorazowy – bilet elektroniczny uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu lub zwierząt
  8. bilet elektroniczny okresowy – bilet elektroniczny uprawniający do przejazdu osoby w określonym czasie lub oznaczoną ilość razy w określonym przedziale czasowym
  9. bilet jednorazowy – bilet zakupiony i wydrukowany u kierowcy autobusu, lub zakupiony przez kartę płatniczą albo urządzenie mobilne, ważny tylko w autobusie w którym został zakupiony
  10. MPS – Miejskie Punkty Sprzedaży – wyznaczone punkty na terenie Miasta, w których można:
   1. otrzymać „e – Kartę”
   2. dokonywać zapisów biletów elektronicznych na „e – Karcie” tj. doładować „e – Kartę”
   3. składać odwołania od opłat dodatkowych oraz reklamacje dotyczące usług
  11. KPS – Komercyjne Punkty Sprzedaży – terminale w punktach sprzedaży detalicznej (kioski, sklepy), w których można doładować na e-Kartę punkty do realizacji na jednorazowe przejazdy
  12. biletomat stacjonarny – samoobsługowe urządzenie stacjonarne, które w zależności od rodzaju urządzenia, umożliwia zapis na „e – Karcie” wybranych rodzajów biletów i punktów lub wydanie „e – Karty” na okaziciela, zapis na „e – Karcie” wybranych rodzajów biletów i punktów
  13. Portal Pasażera - serwis internetowy w ramach portalu internetowego umożliwiający zakup biletu na „e – Kartę z wykorzystaniem płatności elektronicznych”
  14. ważna „e-Karta” to karta, na której zapisano bilet elektroniczny i którą po wejściu do pojazdu dokonano rejestracji przejazdu
  15. rejestracja przejazdu:
   1. operacja zbliżenia „e – Karty” do urządzenia odczytowego znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z naciśnięciem odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu znajdującego się na „e – Karcie” jednorazowego biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju (za wyjątkiem biletu promocyjnego), bądź informacji o skorzystaniu z przejazdu w przypadku biletu okresowego, z zastrzeżeniem § 4 ust.2
   2. operacja odczytu zakodowanej informacji umieszczonej w autobusie za pomocą urządzenia mobilnego
  16. rejestracja wyjścia z pojazdu:
   1. operacja zbliżenia „e – Karty” do urządzenia odczytowego przy wysiadaniu z pojazdu, dokonywana po uprzedniej rejestracji przejazdu
   2. operacja odczytu zakodowanej informacji umieszczonej w autobusie za pomocą urządzenia mobilnego
  17. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i posiadające orzeczenie równorzędne, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidzi I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy
  18. opiekun lub przewodnik – osoba pełnoletnia (a w przypadku osoby niewidomej lub ociemniałej także osoba, która ukończyła 13 lat) oraz pies – przewodnik, towarzyszący w czasie przejazdu osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów
  19. dzieci z rodzin wielodzietnych – dzieci z rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci:
   1. w wieku do ukończenia 18 roku życia
   2. w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    - szkole, do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego
    - szkole wyższej, do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
   3. bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  20. bilet zrównoważony - bilet elektroniczny okresowy zapisany na „e-Karcie”, dla osób które spełniają warunki opisane w § 5 ust.3 pkt 12
  21. bilet edukacyjny – bilet dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżującej wspólnie z osobami, o których mowa w § 5 ust.3 pkt 8
  22. kontroler biletów - osoba upoważniona do kontroli pasażerów w zakresie uprawnienia do przejazdów na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik, legitymująca się identyfikatorem ze zdjęciem i numerem służbowym wydanym przez KMR w Rybniku, umieszczonym w widocznym miejscu.

Opłaty za przejazdy i dokumenty związane z przejazdem

§3

 1. Pasażerowie mogą podróżować środkami komunikacji zbiorowej organizowanymi przez Miasto Rybnik na podstawie:
  1. ważnej „e- Karty” lub
  2. biletu jednorazowego lub
  3. biletu zakupionego poprzez urządzenie mobilne lub
  4. wymienionych w regulaminie dokumentów upoważniających do korzystania z ulg lub zwolnień z opłat za przejazd.
 2. Ustala się dwie strefy opłat:
  1. strefa 0, obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika, oraz poza granicami Miasta Rybnika na liniach oznaczonych literą i numerem, których trasy poszczególnych kursów nie wykraczają poza granicę danej gminy
  2. strefa I, obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika, na liniach, których trasy poszczególnych kursów obsługują więcej niż jedną gminę.
 3. Ceny opłat za przejazdy (bilety) w tym o charakterze promocyjnym lub wynikające z ulg ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Prezydent Miasta w drodze zarządzenia może dopuścić możliwość przejazdu na podstawie innego dokumentu, niewymienionego w regulaminie.
 5. „e – Karta” wydawana jest w MPS, KPS, wybranych rodzajach biletomatów stacjonarnych, natomiast bilet jednorazowy można nabyć u kierowcy za odliczoną gotówkę, przez urządzenie mobilne lub poprzez uiszczenie opłaty kartą płatniczą w urządzeniu zamontowanym w pojeździe. Nabycie biletu elektronicznego następuje w sposób określony w § 2 ust.1 pkt.10, 11 i 12;
 6. Zniszczony jednorazowy bilet jest nieważny. Nieważny jest również bilet o wartości innej niż przewidziana w cenniku.
 7. Zakupu biletów u kierującego pojazdem dokonuje się w czasie postoju autobusu, na przystanku, niezwłocznie po wejściu do autobusu przednimi drzwiami, za gotówkę, oprócz sytuacji, w których pasażer:
  1. zamierza zapłacić za bilet bilonem o wartości poniżej 0,10 zł oraz banknotem o wartości powyżej 20 zł
  2. zamierza za niego zapłacić bilonem w liczbie monet, której przeliczenie spowoduje opóźnienie odjazdu autobusu

§4

 1. Warunki korzystania z przejazdów o charakterze promocyjnym innym niż ujęte w cenniku opłat, określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
 2. Posługiwanie się „e – Kartą” lub urządzeniem mobilnym z zapisanymi biletami jednorazowymi uprawnia do korzystania z promocji w opłatach za przejazd. Warunkiem korzystania z promocji jest dokonanie rejestracji wyjścia z pojazdu.
 3. W przypadku doładowania „e – Karty” biletem okresowym, należy dokonać pierwszej rejestracji przejazdu w terminie 60 dni od dnia doładowania pod rygorem utraty prawa możliwości jego wykorzystania.
 4. Biletem okresowym można doładować „e – Kartę” imienną lub urządzenie mobilne.

§5

 1. KMR honoruje wyłącznie wymienione w ust.2 i 3 dokumenty, które zostały wydane przez organy do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów.
 2. Uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają:
  1. posłowie na Sejm RP i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji
  2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojennymi (wojskowymi) – na podstawie ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez organ rentowy lub wydanej „e-Karty” imiennej
  3. opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu inwalidzie wojennemu (wojskowemu)  zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnemu do pracy i jednocześnie niezdolnemu do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy lub wydanej „e-Karty” imiennej
  4. dzieci do czwartego roku życia – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu
  5. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie orzeczenia potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej wydanego przez właściwy organ
  6. opiekun lub przewodnik towarzyszący w czasie przejazdu osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej dla opiekuna lub przewodnika osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
  7. uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie z miejsca zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji (szkolnej) lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, na okres wskazany w tym dokumencie
  8. rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, o której mowa w pkt. 7 – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie ważnego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję na okres wskazany w tym dokumencie
  9. osoby po ukończeniu 70 roku życia (od dnia ukończenia), – na podstawie „e-Karty” imiennej, natomiast osoby po ukończeniu 80 roku życia (od dnia ukończenia), na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego datę urodzenia
  10. kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie właściwego zaświadczenia o zatrudnieniu
  11. Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji do przyznanej odznaki
  12. właściciele samochodu, w dniu 22 września każdego roku („Dzień bez samochodu”), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie
 3. Uprawnienia do przejazdów ulgowych posiadają:
  1. kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia – na podstawie legitymacji wydanej przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  2. studenci publicznych i niepublicznych szkół – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej
  3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – na podstawie ważnej legitymacji wystawionej przez właściwy organ
  4. dzieci powyżej 4 roku życia do 7 roku życia (na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka lub oświadczenia osoby sprawującej nad nim opiekę), oraz dzieci powyżej 7 roku życia do momentu ukończenia nauki w szkole podstawowej, ponadpodstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia – na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez placówkę oświatową, lub „e – Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów
  5. dzieci z rodzin wielodzietnych – na podstawie „e - Karty” imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku:
   1. do ukończenia 18 roku życia lub
   2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej; uprawnienie obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkole o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 25 roku życia; utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych dzieci nabytych uprawnień
  6. rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych, małżonkowie tych rodziców oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka – na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionych uprzednio dokumentów
  7. dzieci oraz rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci podróżujący wraz z nimi, po dokonaniu rejestracji przejazdu biletem okresowym przez jednego z członków rodziny lub opiekuna prawnego albo zakupu przez niego biletu ulgowego na podstawie pkt. 11 - w soboty, niedziele, święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia
  8. zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżujące wraz z opiekunem (wychowawcą, nauczycielem, lub inną wyznaczoną osobą) na podstawie imiennej listy sporządzonej przez placówkę oświatową
  9. osoby po ukończeniu 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie wymienionego dokumentu
  10. renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – na podstawie legitymacji rencisty (z odpowiednim wskazaniem na legitymacji) lub orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie tejże legitymacji lub orzeczenia lub decyzji o przyznaniu renty
  11. właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych - na podstawie biletu jednorazowego zakupionego z e-Karty, u kierowcy lub przez urządzenie mobilne, oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego
  12. właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Rybniku - na podstawie e - Karty imiennej wydanej na podstawie złożonego oświadczenia oraz ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego
 4. Osoby, o których mowa w ust.2 i 3 w przypadku posiadania „e – Karty” imiennej na której zapisano informacje o przysługujących ulgach, zwolnione są z obowiązku okazywania kontrolerowi biletów, dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 5. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.
 6. Po aktywacji lub skasowaniu lub zakupie biletu nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za bilet.
 7. Osobie uprawnionej do bezpłatnych przejazdów korzystającej z opiekuna lub przewodnika wydaje się jedną „e - Kartę” przeznaczoną dla tego opiekuna lub przewodnika.

Przewóz bagażu i zwierząt

§6

 1. Nie pobiera się opłaty za przewóz:
  1. bagażu ręcznego, którego wymiary nie przekraczają: 80cm x 60cm x 40cm
  2. wózka, pod warunkiem, że jego właściciel podróżuje wraz z podopiecznym, korzystającym z takiego urządzenia
  3. wózków inwalidzkich (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 2007r. Prawo o ruchu drogowym) oraz innych przedmiotów ortopedycznych wykorzystywanych do poruszania się przez podróżujące osoby niepełnosprawne
  4. małych zwierząt trzymanych na rękach (koty, psy, ptaki i inne)
  5. hulajnóg ze złożonymi kierownicami
 2. Pasażerowie mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w ust.1 jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów.
 3. Bagażu i zwierząt nie wolno trzymać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia z siebie plecaka o wymiarach przekraczających 80cm x 60cm x 40cm. Nie dotyczy to dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.
 5. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 13 pkt 16 zdanie drugie przewóz rowerów jest dopuszczony w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. Umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika jest możliwe na przystanku początkowym i końcowym.
 6. Opłata za przewóz bagażu i zwierząt obowiązuje według cennika jak za przejazd normalny pasażera na danej linii.
 7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewożeniem bagażu lub zwierząt.
 8. W pojazdach można przewozić psy, pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Warunkiem przewozu innych zwierząt jest umieszczenie ich w koszach, klatkach itp.

Kontrola i opłaty dodatkowe

§7

 1. Pasażer odbywający podróż obowiązany jest do okazywania do kontroli ważnego biletu lub „e – Karty”. W razie korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pasażer winien posiadać wymagany odpowiedni dokument uprawniający go do takiego przejazdu.
 2. Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są wyłącznie kontrolerzy biletów.
 3. Kontrola polega na zwróceniu się bezpośrednio do pasażera o okazanie biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu i rozpoczynana jest po uprzednim jej ogłoszeniu lub zablokowaniu kasowników przez kierowcę pojazdu. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zablokować kasowniki tylko na wyraźną i jednoznaczną informację kontrolera biletów po okazaniu identyfikatora.
 4. Wezwanie do zapłaty dodatkowej wystawiane jest wyłącznie na drukach KMR.
 5. Pasażer po zapoznaniu się z treścią wezwania do zapłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej, kwituje jego odbiór własnoręcznym podpisem.
 6. Odmowa przyjęcia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się zapłaty za przejazd i opłaty dodatkowej.
 7. Wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej uprawnia do kontynuowania jazdy wyłącznie w tym samym kursie do ostatniego przystanku.
 8. Za przejazd:
  1. bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub braku rejestracji „e - Karty” imiennej przy korzystaniu z przejazdu
  2. bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe, pobiera się opłatę dodatkową oraz opłatę za przejazd zgodnie z cennikiem
 9. Opłatę dodatkową pobiera się również:
  1. za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu
  2. za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie
 10. Pasażerowie, którzy zakupią bilet za pomocą urządzeń mobilnych po zablokowaniu kasowników traktowani są jak osoby podróżujące bez ważnego biletu.
 11. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
  1. 200,00 zł – za przejazd bez ważnego biletu lub bez ważnej „e – Karty”
  2. 160,00 zł – za przejazd bez wymaganego regulaminem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w przejeździe
  3. 80,00 zł – za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej „e – Karty”, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie
  4. 400,00 zł – za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu
  5. 16,00 zł – za brak rejestracji biletu okresowego z „e – Karty” imiennej lub urządzenia mobilnego przy korzystaniu z przejazdu
 12. Dokonanie zapłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 11 pkt 1 i 2 w terminie do 7 dni od daty kontroli uprawnia do pomniejszenia jej wysokości odpowiednio do kwoty: 160,00 i 120,00 zł, natomiast zapłata u kontrolera w pojeździe w dniu kontroli – odpowiednio do kwoty 100,00 lub 60,00 zł.
 13. W razie zwrotu lub umorzenia zapłaconej opłaty dodatkowej na warunkach wynikających z prawa przewozowego pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty dodatkowej.
 14. Pasażer ma prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej od nałożonej opłaty dodatkowej nie później niż w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania; odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Reklamacje

§8

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzenia błędnego działania "e - Karty" w środkach publicznego transportu zbiorowego na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik oraz dotyczące doładowań, należy składać w siedzibie KMR w Rybniku, MPS przy Placu Wolności w Rybniku lub za pomocą poczty elektronicznej na aktualny adres KMR w Rybniku.
 2. Reklamacje dotyczące doładowań „e – Karty” bez załączonego dokumentu potwierdzającego jej doładowanie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia.

Przepisy porządkowe

§9

 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązani są pasażerowie, osoby kierujące pojazdami komunikacji miejskiej, kontrolerzy biletów, oraz personel nadzoru ruchu.
 2. Opłatę za przejazd pasażer uiszcza wchodząc do pojazdu poprzez rejestrację przejazdu, zakup biletu poprzez urządzenie mobilne, kartę płatniczą albo u kierowcy pojazdu.
 3. Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy pojazdu nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.
 4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń niniejszego regulaminu oraz ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, a także uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
 5. Operator obowiązany jest oznaczyć pojazd umieszczając w widocznym miejscu na pojeździe cechy identyfikujące operatora i organizatora transportu.
 6. Przewoźnik obowiązany jest do umieszczenia w każdym pojeździe:
  1. wyciągu z niniejszego regulaminu
  2. cennika aktualnych opłat za przejazd oraz informacji o wysokości opłat dodatkowych
  3. informacji o osobie rozpatrującej skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług
  4.  
 7. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na wyznaczonych do tego celu przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu; pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd, osoby starsze, niepełnosprawne.
 8. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania z niego, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych w nim informacji o charakterze porządkowym.
 9. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone: „dla osoby niepełnosprawnej” lub „osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
 10. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym do tego miejscu, równolegle do kierunku jazdy autobusu; w przypadku gdy w pojeździe znajdują się pasy lub inne urządzenia zabezpieczające przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, osoby te są zobowiązane do korzystania z tych urządzeń.
 11. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu; wózek powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu i umieszczony równolegle do kierunku jazdy autobusu.
 12. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy.
 13. Zabrania się:
  1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu
  2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu
  3. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy
  4. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy
  5. nieuzasadnionej sygnalizacji zatrzymania pojazdu
  6. zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia
  7. zanieczyszczania pojazdu a także niszczenia jego urządzeń
  8. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju
  9. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu
  10. palenia w pojeździe tytoniu, e - papierosów a także spożywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków oraz innych środków powszechnie uznanych za odurzające
  11. grania w pojeździe na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, lub zakłócania w inny sposób spokoju
  12. prowadzenia w pojeździe wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji w których organizator posiada stosowne zezwolenie
  13. wchodzenia do pojazdu z założonymi łyżworolkami, wrotkami lub innym podobnym sprzęcie
  14. wykonywania w pojeździe czynności mogących narazić innych pasażerów na szkodę lub obrażenia
  15. odstępowania zakupionego biletu jednorazowego innej osobie
  16. przewożenia rowerów wewnątrz pojazdu. Zakaz ten nie dotyczy osób upoważnionych przez KMR
  17. przewożenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych
 14. W pojazdach wyposażonych w przycisk samodzielnego otwierania drzwi pasażer po zatrzymaniu pojazdu na przystanku jest zobowiązany zarówno przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu do samodzielnego otwarcia drzwi, przez użycie stosownego przycisku umieszczonego na drzwiach lub wewnątrz pojazdu.
 15. W obszarach poza centrum miasta i przy niewielkim napełnieniu pojazdu zaleca się, by pasażer z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizował zamiar opuszczenia pojazdu.
 16. Kierujący pojazdem, kontrolerzy biletów oraz personel nadzoru ruchu:
  1. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów
  2. może wezwać Policję, Straż Miejską celem interwencji lub zjechać do najbliższego komisariatu tych jednostek
 17. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego, kontrolerów biletów lub osób nadzoru ruchu w związku z nieprzestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 18. Kierujący pojazdem nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków oraz sprzedawać biletów.
 19. Pasażer odpowiada za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu, zainstalowanych w nim urządzeń, a także za szkody powstałe z jego winy w związku z przewożonym bagażem.
 20. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo do kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym autobusem linii przebiegającej tą samą trasą.

PDFUchwała nr 856L2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2022r. [257 KB].pdf (250,50KB)

Wersja XML